Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

Žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. je možné podať.:

osobne alebo listovou zásielkou:

Malokarpatská knižnica v Pezinku
Holubyho 5, 902 01 Pezinok

telefonicky: 033 641 23 15

elektronicky na e-mailovú adresu: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk

Zo žiadosti musí byť zjavné, že je určená knižnici, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka, a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne knižnica so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie

Vybavovanie žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000:

Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) má právo na poskytnutie informácií, ktoré v čase podania žiadosti existujú, a ktoré má knižnica  k dispozícii, bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu.

Informácie poskytované v rámci knižnično-informačných služieb MK sa neposkytujú verejnosti podľa zákona č. 211/2000, ale podľa zákona č. 183/2000 o knižniciach (zákon o knižniciach).

 

 

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk