Pre obecné knižnice BSK

Knižnica poskytuje metodické, poradenské, konzultačné a vzdelávacie služby knižniciam Bratislavského  samosprávneho kraja, okresov Pezinok, Senec a Malacky. Metodické služby verejným knižniciam v Bratislave poskytuje Mestská knižnica v Bratislave.   Úsek metodiky poskytuje obecným knihovníkom a ich zriaďovateľom:

Základné informácie k činnosti obecných knižníc, pomoc pri revízii knižničného fondu, zaškolení nových knihovníkov

  • Informácie o možnostiach získavania finančných prostriedkov z Dotačného systému MK SR
  • Informácie o súťažiach, seminároch, poradách
  • Vydáva metodický časopis Očko (odklik na jednotlivé čísla v archíve – sú na našej terajšej webovej stránke v sekcii Edičná činnosť)

Svoje otázky a žiadosti o pomoc môžete adresovať na:

  • e-mail: metodika@kniznicapezinok.sk
  • tel.: 033/6412315, kl. 17;  033/6413554

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk