Ochrana osobných údajov

Informácia podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Malokarpatská knižnica v Pezinku so sídlom Holubyho 5, 902 01 Pezinok, IČO: 00513032 ako prevádzkovateľ získava od svojich čitateľov a používateľov osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Účel získavania a spracúvania osobných údajov

Získavané a evidované osobné údaje čitateľov slúžia výhradne pre internú potrebu knižnice, neposkytujú sa tretím osobám a nemá k nim prístup žiadna fyzická ani právnická osoba okrem zamestnancov knižnice. Slúžia výhradne na:

 • vedenie evidencie používateľov,
 • zisťovanie aktuálneho stavu v ich výpožičkách,
 • písomný kontakt knižnice s používateľom pri poskytovaní verejno-prospešných služieb /výchova, vzdelávanie, relax/,
 • identifikáciu používateľov ako fyzických osôb pri ochrane majetku knižnice pri nedodržaní zmluvy o výpožičke,
 • štatistické účely, ktoré pre knižnicu vyplývajú zo zákona o knižniciach č. 183/2000 Z.z. V tomto prípade sú všetky osobné údaje čitateľov anonymizované.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

Fyzická osoba, ktorej bol vydaný občiansky preukaz: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu, doba platnosti občianskeho preukazu, vzdelanie (ZŠ, SŠ, VŠ), status osoby (študent, dôchodca a iné)

Maloletá osoba do 15 rokov: meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného pobytu, vzdelanie (ZŠ, SŠ) a osobné údaje zákonného zástupcu: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, číslo občianskeho preukazu, doba platnosti občianskeho preukazu.

Doplňujúce informácie (§ 15, ods. 1, písm. e)) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Oprávnenie získavať osobné údaje používateľov knižnice v mene prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov. Na žiadosť dotknutej osoby preukáže oprávnená osoba svoju príslušnosť k prevádzkovateľovi.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, je však potrebné na splnenie účelu spracúvania. Získané osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu trvania členstva v knižnici a ďalších 24 mesiacov po jeho skončení. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania sa prevádzkovateľ zaväzuje, že v zmysle § 17 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov predmetné osobné údaje zlikviduje. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať za podmienky, že žiadateľ nemá voči knižnici žiadne nevysporiadané záväzky.

Sprístupňovanie osobných údajov: subjekty oprávnené pri vymáhaní pohľadávok

Poskytovanie tretím stranám: subjekty oprávnené pri vymáhaní pohľadávok

Osobné údaje sa nezverejňujú. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ jej osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu do vysporiadania si podlžností voči prevádzkovateľovi

Evidenčné listy informačných systémov sú prístupné pre fyzické alebo právnické osoby na požiadanie na riaditeľstve knižnice.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk