Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVÁVANIA A UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽA MALOKARPATSKEJ KNIŽNICE V PEZINKU

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) tiež známym pod skratkou GDPR (ďalej len Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon), ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018 Malokarpatská knižnica v Pezinku spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Prevádzkovateľ
Malokarpatská knižnica v Pezinku, príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, sídlo Holubyho 5, 902 01 Pezinok, IČO: 005130322 (ďalej len knižnica) je prevádzkovateľom, ktorého môžete kontaktovať s otázkami alebo požiadavkami týkajúcimi sa uplatnenia práv v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov:

 • osobne na adrese Holubyho 5, 902 01 Pezinok,
 • e-mailom na adresu gdpr@kniznicapezinok.sk
 • telefonicky na čísle: +421 33 6312315,
 • písomne na adresu: Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 902 01 Pezinok – označiť „ochrana osobných údajov“.

 

Účel spracovania a uchovávania osobných údajov

Osobné údaje používateľov knižnice sú spracovávané za účelom poskytovanie knižnično-informačných služieb. Podľa § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v platnom znení je knižnica oprávnená požadovať poskytnutie osobných údajov na prihláške používateľa knižnice v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého a prechodného bydliska, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo, emailová adresa, meno, priezvisko, , dátum narodenia, adresa, email a  číslo dokladu totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa do 15 rokov.  Tieto údaje je povinný poskytnúť podľa zákona o knižniciach. Spracovávanie osobných údajov sa uskutočňuje pri registrácii a prolongácii členstva, pri vypĺňaní tlačív MVS a MMVS, na štatistické účely, pri vymáhaní pohľadávok, spracovávaní údajov z formulára „Spýtajte sa knižnice“ a pod.  Dobrovoľný je súhlas so zverejňovaním fotografií dieťaťa z podujatí knižnice na webe a Facebooku knižnice a súhlas so zasielaním newslettra o činnosti knižnice, ktorý sa vyznačuje na prihláške za čitateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia o odvolaní na adresu gdpr@kniznicapezinok.sk.

Osoby a subjekty, ktoré spracovávajú alebo majú prístup k vašim údajom
Knižnica spracúva Vaše osobné údaje iba na základe zákonných podmienok uvedených v Nariadení GDPR alebo v Zákone. Osobné údaje používateľov budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Osobné údaje sa spracovávajú v knižnično-informačnom systéme knižnice – v evidencii používateľov v rozsahu uvedenom v prihláške a v súlade s knižničným poriadkom knižnice. Tieto  osobné údaje sa spracovávajú po dobu trvanie členstva v knižnici a ďalších 24 mesiacov po jeho skončení. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania sa knižnica zaväzuje, že zlikviduje predmetné osobné údaje.

Osobné údaje spracovávajú poverení  a poučení zamestnanci. Tretie strany majú prístup k osobným údajom len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie prevádzky IT zariadenia knižnice, možných právnych služieb a pod.,  na základe písomných zmlúv o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nie sú a nebudú prenášané do iných krajín.

 

Práva používateľov

Práva používateľov sú stanovené v Nariadení GDPR a podrobnejšie upravené v článkoch 15 až 23.

 • Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 • Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 • Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 • Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. V prípade práva súvisiaceho s automatizovaným rozhodovaním máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

 • Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

V Pezinku dňa 24. 05. 2018

Mgr. Daniela Tóthová

riaditeľka

 • Novinky

 • Otváracie hodiny

  VÝPOŽIČNÉ hodiny KNIŽNICE
  Pondelok 08.00 - 18.00 h
  Utorok 08.00 - 18.00 h
  Streda 13.00 - 16.00 h
  Štvrtok 08.00 - 18.00 h
  Piatok 08.00 - 18.00 h
  Sobota 08.00 - 12.00 h
  Mimo výpožičných hodín je možné vrátiť knihy do schránky na knihy na budove knižnice! V sobotu oddelenie pre deti a mládež a študovňa zatvorené.
  VÝPOŽIČNÉ hodiny POBOČKY Cajlanská
  Pondelok 08.00 - 16.00 h
  Utorok 10.00 - 18.00 h
  Streda ZATVORENÉ
  Štvrtok 08.00 - 16.00 h
  Piatok 10.00 - 18.00 h
  Obedová prestávka 12.00 – 13.00 hod.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk