Voľne dostupné ezdroje

 

PRE DETI

 International Children’s Digital Library – databáza detských kníh v anglickom jazykom s prehľadným vyhľadávaním.

Detské knihy v ukrajinskom jazyku – databáza OZ Krajina príbehov

 

 

DEJINY

EURODOCS – vybrané texty, preklady alebo prepisy dokumentov krajín EÚ z kľúčových úsekov histórie.

Forumhistoriae – slovenský časopis a portál pre dejiny a príbuzné spoločenské odbory

Moderní dějiny český vzdelávací portál  venovaný dejinách a ich vyučovaniu

valka.cz – český zdroj informácií o histórii vojenstva, osobnostiach spojený s diskusným fórom.

Stur.sk súhrn údajov o Ľudovítovi Štúrovi – život, dielo, korešpondencia, prejavy v Uhorskom sneme a pod.

Zaniklé obce po roce 1945 – databáza zaniknutých obcí, osád, samôt i objektov Čiech a Moravy predovšetkým v pohraničných oblastiach po roku 1945. Informácie dopĺňa bohatý obrazový a kartografický materiál, odkazy na ďalšie príbuzné stránky a odporúčaná literatúra.

FILOZOFIA, NÁBOŽENSTVO

iencyklopedie.cz seriózne informácie z oblasti náboženstva, religionistiky a ďalších humanitných oborů. Väčšinu hesiel doplňuje dostupná literatúra k téme z ponuky mnohých českých nakladateľov.

Otvorená filozofická encyklopédia prvá slovenská filozofická encyklopédia, ktorá obsahuje dokumenty na podporu štúdia a výskumu filozofie z oblasti filozofie, vied, umenia a náboženstva

PRÁVO A LEGISLATÍVA

JASPI Jednotný automatizovaný systém právnych informácií   navrhnutý a vytvorený ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky obsahuje právne predpisy vydané v Zbierke zákonov od roku 1945, aktualizované znenia zákonov, vyhlášok a nariadení, texty stanovísk a rozhodnutí Najvyššieho súdu SR od roku 1961, dokumenty Ústavného súdu SR od vzniku samostatnej SR (t.j. od roku 1993), vybrané súdne rozhodnutia krajských a okresných súdov a údaje o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

EurLex – bezplatný prístup k legislatíve Európskej únie. Plné texty Úradného vestníka EÚ, zmluvy, smernice, nariadenia, legislatívne návrhy vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ.

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica – dokumenty českého a slovenského parlamentu

Zákony na webu obsahuje rovnopisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv ČR od roku 1945 po súčasnosť, zahŕňa teda i ČSR, ČSSR, ČSFR

http://www.europskaunia.sk/

Verejná správa

Ústredný portál verejnej správy zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy, pomáha pri zvládaní rôznych životných situácií – vybavovanie bývania, financií,  Hlavnou úlohou portálu je (najmä podľa charakteru životnej situácie, v ktorej sa práve nachádza) nasmerovať používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov.

JAZYKOVEDA, LITERATÚRA, UMENIE

Česká čítanka – plné texty diel českých autorov

Digitalizovaný archiv časopisů  –   zdigitalizovaný časopisy z fondu Ústavu pro Českou literaturu AV ČR. Obsahuje predovšetkým tituly z 19. a začiatku 20. storočia a medzivojnového obdobia.

Forma.sk – online verzia jazykového korektora slovenského jazyka

Klasici.sk – knižnica diel slovenských klasikov aj historických dokumentov v slovenčine

Onlinenewspapers – online denníky z celého sveta

www.slovnik.juls.savba.sk internetový slovník slovenského jazyka s prepojením na ostatné dostupné online slovníky

texty.citanka.cz – projekt, ktorý sprístupňuje plné texty diel českých autorov

Project Gutenberg – projekt zameriavajúci sa na digitalizovanie americkej kultúry, niektoré e-knihy sú voľne dostupné

Project GutenbergEurope – je nasledovníkom filozofie amerického projektu Gutenberg. Zameriava sa však na digitalizovanie európskej kultúry v súlade s európskymi autorskými právami.

Zlatý fond SME projekt denníka SME, Ústavy slovenskej literatúry SAV, Univerzitnej knižnice v Bratislave a Slovenskej národnej knižnice. Zámerom je zdigitalizovať a cez internet sprístupniť najlepšie diela slovenskej literatúry s cieľom popularizovať slovenskú literárnu tradíciu jej jednoduchou dostupnosťou.

bibiana.sk – informácie o literatúre a umení pre deti a mládež, predovšetkým vo väzbe na výsledky súťažných prehliadok a ďalších aktivít BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti. Kompletné údaje o ocenených autoroch a dielach na Bienále ilustrácií Bratislava, Najkrajších knihách Slovenska, Najkrajších a najlepších detských knihách, Čestnej listine IBBY spolu s obrazovými ukážkami. Súčasťou databázy je aj Album slovenských ilustrátorov, kde je zatiaľ len niekoľko profilov autorov, ale ďalšie sa budú pridávať postupne. Na stránke sú aj kompletné pdf archívy časopisu Revue Bibiana, katalógov z Najkrajších kníh Slovenska a zborníkov zo sympózií BIB.

Pedagogika

eaktovka sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru. Učiteľom portál eAktovka ponúka knižnicu odbornej literatúry s metodikami a odbornými publikáciami.

DOAJ: Directory of Open Access Journals – projekt knižníc Lundskej univerzity vo Švédsku z jedného miesta sprístupňuje voľne dostupné odborné a vedecké časopisy, pričom kvalita databázy je neustále kontrolovaná. V súčasnosti sa v nej nachádza viacako 2 700 titulov časopisov, z toho 810 je dostupných na úroveň plného textu. Počet článkov už prekročil 134 500. Tematicky časopisy pokrývajú všetky vedné odbory a všetky jazyky. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa predmetu alebo podľa názvu časopisu či článku.

TheFreeLibrary – knižnica článkov a kníh z rôznych odborov.

Portál Informačná a mediálna gramotnosť – portál má za cieľ informačnú gramotnosť charakterizovať, propagovať a podporovať prostredníctvom sumarizácie štandardov informačnej gramotnosti, príkladov a metodických návodov rozvíjajúcich informačné kompetencie, tutoriálov a videotutoriálov.

WorldDigitalLibrary – svetová digitálna knižnica zdigitalizovaných dokumentov, členenie podľa kontinentov, krajín, rokov, vydania, vedných odborov, druhov dokumentov a inštitúcií, v ktorých sa zdigitalizovaný dokument nachádza.

OpenLibrary viac ako milión titulov klasickej literatúry.

Kultúra, pamiatky

Muzeum.Sk poskytuje širokej verejnosti a turistom informácie z oblasti slovenských kultúrnych inštitúcii a historických pamiatok

Filmy, hudba, televízne programy, elektronické knihy

Agorateka Slovakia  – legálny on-line obsah na Slovensku, filmy, hudba, televízne programy, elektronické knihy, ale aj športové programy ponúka nový národný portál Agorateka, iniciovaný Ministerstvom kultúry SR v rámci európskeho projektu. Portál bol vytvorený v spolupráci s Európskym úradom pre duševné vlastníctvo („EUIPO“) a stal sa tak automaticky súčasťou európskeho projektu Agorateka, ktorý realizuje EUIPO. Slovensko sa tak pridalo k 16 európskym krajinám, ktoré ponúkajú prístupy k ponuke legálnych, autorskoprávne chránených diel, čím obmedzujú prístup k online obsahu z nelegálnych zdrojov.

Periodiká

Infotrac – multiodborová databáza od vydavateľstva Gale Cengage poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov.
Databáza je rozčlenená do troch poddatabáz:
– AcademicOneFile databázu s obsahom viac ako 18 000 titulov –  z rôznych vedeckých odborov (prírodné vedy, medicína, sociálne vedy, teológia, literatúra a iné odbory), publikácie Gale Encyclopedia of Science Encyclopedia of World Biography, plné texty časopisu The Economist od 1988 do súčasnosti, The New York Times od 1985 do súčasnosti, denne aktualizované plné texty titulov The Times a Financial Times.

– GeneralOneFile databáza s obsahom viac ako 14 000 titulov – určených pre verejné a iné knižnice, s kolekciou článkov, časopisov, kníh, vedeckých publikácií, obrázkov a videí (ekonomika a obchod, počítače, vzdelávanie, environmentalistika, zdravotná starostlivosť, humanitné vedy, právo, literatúry, umenie, politika, sociálne vedy)

– Infotrac Custom Journal vybrané periodiká podľa typu knižnice

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk